Заявка за участие – „Творческа работилница за стари занаяти в с. Свещари“

„Здравейте,

благодарим на всички, проявили интерес към нашата „Творческа работилница за стари занаяти в с. Свещари“, която се осъществява по мярка 7.1 от СМР на МИГ Исперих с Договор № 40/1/210895/ 2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 (ПРСР), ПОДКРЕЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, (ЕЗФРСР).

Публикуваме заявката за участие в дейностите. Моля всички желаещи да я попълнят и да я изпратят на е-mail: [email protected]

До скорошни срещи!“

 

  ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ (.doc)