ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА

Сдружение с нестопанска цел “РОДНО ЛУДОГОРИЕ”

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “РОДНО ЛУДОГОРИЕ” свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел “РОДНО ЛУДОГОРИЕ” на 29.03.2021 г. от 11 часа в село Свещари, област Разград, община Исперих, ул. Хан Омуртаг № 24, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишните финансови отчети на Сдружение с нестопанска цел „РОДНО ЛУДОГОРИЕ“ за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. Проект на решение: Общото събрание на членовете на сдружението приема Годишните финансови отчети на Сдружение с нестопанска цел „РОДНО ЛУДОГОРИЕ“ за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. заедно с всички приложения.

2. Приемане на отчета за дейността на Сдружение с нестопанска цел „РОДНО ЛУДОГОРИЕ“ през 2020 г. Проект на решение: Общото събрание на членовете на сдружението приема отчета за дейността на Сдружение с нестопанска цел „РОДНО ЛУДОГОРИЕ“ през 2020 г.

3. Вземане на решение за упълномощаване на Председателя на Управителния съвет на Сдружението Анатолий Василев Кънев, лично или чрез упълномощено от него лице, да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяване на ГФО на Сдружението за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в Търговския регистър при Агенция по вписвания. Проект на решение: Упълномощава Председателя на Управителния съвет на Сдружението Анатолий Василев Кънев, лично или чрез упълномощено от него лице, да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяване на ГФО на Сдружението за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в Търговския регистър при Агенция по вписвания.

При липса на кворум Общото събрание на членовете на Сдружението ще се проведе след 1 час, от 12 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на членовете на Сдружението в седалището и адреса на управление на Сдружението в село Свещари, област Разград, община Исперих, ул. Хан Омуртаг № 24.