проект „Изграждане на интерактивен център за предоставяне на културни услуги – „Свещоливница”

КПД „Родно Лудогорие” кандидатства с проект „Изграждане на интерактивен център за предоставяне на културни услуги – „Свещоливница” в с. Свещари по мярка 321 на МИГ Исперих

 

КПД „Родно Лудогорие кандидатства с проектно предложение за изграждането на интерактивен център за предоставяне на културни услуги „Свещоливница”. Комплексът ще се състои от две конструкции – постройка, в която посетителите ще имат възможност да видят и реално да участват в процеса на изработване на свещи и навес за отдих. В центъра посетителите ще имат възможност да наблюдават различни методи за изработване на свещи, както традиционни за населеното място, така и методи, проучени в други райони на България и Балканите, като ще имат възможност и сами да се включат в тяхното изработване. По този начин центърът ще бъде един иновативен модел за предоставяне на туристически и културни услуги за населението на община Исперих, където ще бъдат представени историята и традицията на района от една страна чрез информационни и обучителни материали, изготвени за целта и от друга чрез представянето на традиционния за местното население поминък – изливането на свещи. Известно е, че култът към огъня и свещта са традиционни както за християните, така и за алианите в България, като по този начин в центърът ще бъде поставен акцент върху културното единство на населението от различните етно-религиозни групи.
Общата цел на проекта е да подобри достъпа на жителите от община Исперих  до нови интерактивни културни услуги, свързани с подобряване на туристическата атрактивност на територията и прекарване на свободното време и отдиха.
Специфична целна проекта ще бъде да допринесе за постигане на целите на СМР Исперих, чрез укрепване местната идентичност и връзките в общността, чрез възраждането и развитието на стари традиционни занаяти и тяхното използване за развитие на туристическия потенциал на територията.  По този начин изграждането на интерактивен център за предоставяне на културни услиги ще спомогне да се подготвят условията за развитие на туризма като се създадат междусекторни партньорства, които да се ангажират с развитие на културните продукти, и да се насърчи интересът на местната общност към местното историческо и природно наследство, чрез развитие на туристически услуги и атракции.
По-конкретно проектът ще спомогне за създаване на  тясно сътрудничество между сдружение „Родно Лудогорие“ и РИМ гр. Исперих. Това от своя страна не само ще допринесе за развитието на нови видове сътрудничество между различните институции и частни организации на територията на общината, но и ще обогати видовете културни услуги, които ползва местното население от различни възрастови и етнорелигиозни групи.
Друга специфична цел на проекта е и изграждането на трайни връзки с местните читалища, които ще имат възможност да извършват дейности и кръжоци, свързани с опазването и съхранението на местните културни традиции и занаяти.