РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 34-ТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОХОД „ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА“ ОТ ГР. ТУТРАКАН ДО КЕРЧАН БАИР, ПОПОВСКО

I. Общи положения

 1. С този Регламент/Правила/ се уреждат условията и редът за организиране и провеждане на 34-тия Национален поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“ от гр. Тутракан до Керчан Баир, Поповско.
 2. Регламентът /Правилата/ се утвърждават от УС на КПД „Родно Лудогорие“.

II. Време и място на провеждане

Походът се провежда всяка година от 30 май до 2 юни, в една походна колона по пътя на четата от гр. Тутракан до Керчан баир по предварително изготвена програма.

III. Описание на туристическата проява

 1. През 2019 г. походът се провежда под патронажа на Президента на Република България ген. Румен Радев и с подктепата на Министъра на отбраната Красимир Каракачанов.

IV. Организатори

 1. Основен организатор и координатор на дейностите по провеждане на Националния поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“ от гр. Тутракан до Керчан Баир, Поповско, е КПД „Родно Лудогорие“ със съдействието на Министерство на образованието и науката, Областните управи на области Силистра, Разград и Търговище, Регионалните управления по образованието и със съдействието на общините и музеите, през чиито територии преминава походът.
 2. Походът се провежда под патронажа на ген. Румен Радев – Президент на Република България.
 3. Дейностите по организиране и провеждане на похода се финансират от частни дарения и общински средства.

V. Общи условия за участие

 1. В похода могат да участват всички групи ученици, туристически дружества от страната, клубове и секции по туризъм, по предварително одобрена и съгласувана заявка. Участници без предварителна заявка няма да бъдат предвидени в местата за настаняване и храненията, които се поемат от организаторите.
 2. По маршрута могат да се включват индивидуални участници и самостоятелни групи, които не принадлежат към определена организация, на собствени разноски.

VI. Материално и ресурсно обезпечаване

 1. За провеждане на 34-тия Национален поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“ от гр. Тутракан до Керчан Баир, Поповско, КПД „Родно Лудогорие“ осигурява:
 • храна – закуска, обяд (суха храна) и вечеря от 31 май до 2 юни;
 • нощувки както следва: на военни шалтета на пода в училищни и читалищни помещения с осигурена тоалетна и течаща вода за нощувките на 30 май и 1 юни, нощувка в хотел на 31 май в гр. Разград или околността, в зависимост от наличните места;
 • екипи на КПД „Родно Лудогорие“, местна полиция и необходима административна помощ от страна на общинската управа;
 • културна програма по места;

Придвижването се извършва с осигурен автобусен транспорт от страна на участниците. При малки групи са допустими леки автомобили и микробуси. Автомобили на местната полиция в съответната област съдействат за ескортиране на походната колона от едно до друго населено място.

 1. По време на похода КПД „Родно Лудогорие“:
 • не носи отговорност за закупените и употребявани храни и напитки от учениците и техните ръководители, извън осигуреното меню, съгласувано с контролните органи по безопасност на храните.

VII. Изисквания към участниците

 1. Участниците в похода трябва да бъдат екипирани според изискванията за участие в прояви за пешеходен туризъм.
 2. По време на похода не се допуска употребата на наркотични и упойващи вещества, застрашаващи здравето на участниците.
 3. По време на преходите, в почивките и населените места се спазва дисциплината и определеният от ръководството на похода ред.
 4. По време на преходите и в района на нощувките ръководителите на групите носят отговорност за опазване чистотата на околната среда и организират почистването на терените от отпадъци.
 5. По време на нощувките в училища се изисква ръководителите да са се уверили, че оставят мястото в състоянето, в което са го заварили, почистено от отпадъците на групата и няма следи от вандализъм и други агресивни или вредни прояви.
 6. По време на нощувките в хотел, хижа, училище или туристическа спалня, ръководителите на групи носят отговорност за състоянието на помещенията, като всички щети се поемат от съответната група. Забранява се тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотични вещества в хотелските помещения.
 7. Ръководителите носят отговорност участниците, които вземат участие в преходите, да нямат специфични заболявания като: диабет, астма, скорошни операции, последствия от употреба на каквито и да е упойващи вещества. Задължително е наличие на собствена вода по време на преходите.
 8. Ръководителите на групи носят отговорност за дисциплината на поверените им ученици и младежи. Те носят отговорност за това групата да е организирана за нощувка в уречения от ръководството на похода час. Не се допуска напускане на помещенията и вдигане на шум след часа за нощувка. ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА, РЪКОВОДСТВОТО ИМА ПРАВОТО ДА ОТСТРАНИ НАРУШАВАЩАТА ГРУПА ОТ УЧАСТИЕ В ПОХОДА.

ВАЖНО: В ПРЕХОДИТЕ ЗАХАРИЙ СТОЯНОВО-САДИНА И КЕРЧАН БАИР ДА УЧАСТВАТ САМО УЧАСТНИЦИ В ДОБРО ЗДРАВЕ, ДОБРА ФИЗИЧЕСКА ФОРМА И ПОДХОДЯЩА ИЗПРАВНА ЕКИПИРОВКА. ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРЕХОДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПОМЕНАТИТЕ, СЕ ИЗИСКВА ДИСЦИПЛИНА И ДОБРО ТЕМПО НА СТРОЕВАТА КРАЧКА. ПОХОДНАТА КОЛОНА СЛЕДВА ВОДАЧ И СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТЕМПОТО НА ПОХОДНАТА КРАЧКА НА ПОСЛЕДНИЯ ОТГОВОРНИК НА ГРУПИТЕ, ОСИГУРЕН ОТ КПД „РОДНО ЛУДОГОРИЕ“. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ОРГАНИЗАЦИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИЛИ СЕ И ЗАБАВИЛИ СЕ ПО МАРШРУТА. БРАНЕТО НА БИЛКИ, ОТКЛОНЯВАНЕТО И ИЗОСТАВАНЕТО ОТ ПОХОДНАТА КОЛОНА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДИТЕ Е НЕДОПУСТИМО, ПРЕДВИД ПРОГРАМАТА НА ПОХОДА.

VIII. Награждаване на участниците

Прегледите на маршова и строева песен, както и военните и стрелкови игри, се провеждат  по публикуван отделен регламент/правилник, изготвен от подполк. Борислав Калчовски. Подробности може да видите на сайта www.ludogorie.org

IX Допълнителни указания

 1. Планираните дейности при провеждане на похода са описани в Програма за провеждане на 34-тия Национален поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“ от гр. Тутракан до Керчан Баир, Поповско.
 2. Спазването на дисциплината в походната колона, съзнателното и отговорно отношение към природата, местата за нощуване и районите към тях, са предпоставка за успешното и безпроблемно провеждане на похода.
 3. При груби нарушения на реда и прояви, несъвместими с целите на похода, организаторът си запазва правото да отстранява и държи отговорни нарушителите.
 4. Участието в общоселските тържества и спортно-туристическите игри е по желание на отделните походници.
 5. Настоящият Регламент /Правила/ за провеждане на 34-тия Национален поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“ от гр. Тутракан до Керчан Баир, Поповско, е публикуван на електронната страница на КПД „Родно Лудогорие“ www.ludogorie.org

С уважение,

Д-р Анатолий Кънев

Председател на КПД „Родно Лудогорие