Семинар на тема „Мистиката на огъня в културата на отделните етнорелигиозни общности“

ПОКАНА

за

Семинар на тема

„Мистиката на огъня в културата на отделните етнорелигиозни общности“

По проект

 „Творческа работилница за стари занаяти в с. Свещари“

Договор № 40/1/210895/ 2014 г.за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 (ПРСР), ПОДКРЕПЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, (ЕЗФРСР)

 

Уважаеми съграждани, гости и жители на Община Исперих, представители на музея и общинската администрация,

СНЦ „Родно Лудогорие“ съвместно с МИГ – Исперих ви кани на смеинар с участието на проф. Христо Матанов, на тема „Мистиката на огъня в културата на отделните етнорелигиозни общности“  във връзка с изпъленеие на проект „Творческа работилница за стари занаяти“, финансиран с подрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Семинарът ще се проведе на 18 април 2015 г. в Историчския музей в гр. Исперих от 15:00 ч.

По време на събитието ще вземат участие представители на сдружението, МИГ – Исперих и проф. Христо Матанов. По време на събитието заедно ще се потопим в мистиката и културата, наслоена по нашите земи и ще съпреживеем онова, което ни обединява като култура и общност!

Заповядайте!