СТАТУТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС “По пътя на Бедреддин”

І. Общи положения:

Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка е посветен на похода „По пътя на Бедреддин”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие”, гр. София и клуб „Родолюбие” при ОУ ”Св. Климент Охридски”, гр. Попово, с подкрепата на МОН и съдействието на РУО на МОН в страната.

Теми:

 1. Времето на Бедреддин /1359 – 1420 г./ и неговото въстание /1413 – 1418 г./
 2. Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят

За участниците в раздел „Рисунки“, темата е: „Светът е за всички“

Основни цели:

1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия.

2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и гражданска позиция.

3. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с историческите факти и извори.

4. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.

Видове ученически разработки:

1. Мултимедийни проекти.

2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения.

3. Рисунки.

Участници:

Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми.

Условия за участие:

В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи;

 • I – VII клас;
  • VIII – XII клас.

СПЕЦИФИЧНИ  ИЗИСКВАНИЯ:

І. Мултимедийни проекти

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.

 • При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици;
 • Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.
 • Участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта;
 • Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail, както и три имена, телефон и e-mail на учител-ръководител;
 • Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободноразпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;
 • Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;
 • Проектите могат да бъдат представени и като обикновено  слайд шоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.
 • Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 минути. 

Критерии за оценяване:

 • осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
 • умение за излагане на фактите;
 • елементи на изследователска дейност;
 • оригиналност и творчески подход към темата;
 • използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
 • езикова и стилистична култура;
 • естетическо изпълнение;

ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета.

 • Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail, както и три имена, телефон и email на учител-ръководител;

Критерии за оценяване:

 • ясно и точно формулирана теза;
 • удачно подбрани аргументи;
 • личностна позиция;
 • оригиналност и творчески подход към темата;
 • разработките да се отнасят към един от изброените тематични кръгове,
 • езикова и стилистична култура;

ІІІ. Стихотворение.

            Учениците могат да участват с повече от една творба.

ІV. Рисунка

Всеки участник може за изпрати не повече от две рисунки, като може да се използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.

           Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
лично и фамилно име на автора, точен адрес;
клас и училище;
триимена на учител-ръководител, телефон за контакт и електронен адрес

Етапи и оценяване:

I. Етап: учениците от съответните степени на образование: 1 група от І до VII клас и втора група от VIII до XII клас, със съдействието на учителите по история, български език и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят писмените си текстове, рисунки и мултимедия, след което ги предават на специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-късно до 25.01.2020 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово” № 60, КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org                                                         

II. Етап: комисия в състав: председател: д-р Анатолий Кънев, членове: проф. Десислава Минчева, д-р Тихомир Стефанов, Боряна Мекушина, Васил Кънев, разглежда постъпилите разработки, като ги оценява и класира според образователните степени: І – VII клас и втора група – VIII – XII клас, в срок до 28.02.2020 г.

Награди:

           Материални награди на стойност:

Първа награда – 70 лв; Втора награда – 40 лв; Трета награда – 20 лв; Поощрителни награди.

Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за текстове, рисунка и мултимедия.

Наградите ще се обявят в началото на втория учебен срок.

Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители.

 Уведомяване:

 • Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или  по електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес за комуникация.
 • Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители. Необходимо е да имаме точен адрес и три имена на лицето, което ще получи записа, както и телефон за обратна връзка.

КПД “Родно Лудогорие”                                     Д-р Анатолий Кънев

София 1303                                                          /Председател на КПД „Родно Лудогорие“/   

ул. “Осогово” 60

02/929 61 01                                                                 

www.ludogorie.org