СТАТУТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 34-тия ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка е посветен на 34-тия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие“, гр. София, и клуб „Родолюбие“ при ОУ ”Св. Климент Охридски“, гр. Попово, с подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН) и РУО на МОН в страната.
Основни цели:

 1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия.
 2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и гражданска позиция.
  Конкретни цели:
 3. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с историческите факти и извори.
 4. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.
 5. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими исторически събития.

Видове ученически разработки:

 1. Мултимедийни проекти
 2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения
 3. Рисунки

Участници:
Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми.
Условия за участие:
В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи:
I – VIII клас и IX – XII клас

Изисквания към представените проекти и творби:
Теми:
I-VIII клас

 1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска освободителна война 1877-1878 г.
 2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.
 3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.?

IX-XII клас

 1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска освободителна война 1877-1878 г .
 2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

За участниците в раздел „Рисунки“, темата е: „Светът е за всички“

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
І . Мултимедийни проекти
Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.
• При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици.
• Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.
• Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail, както и три имена, телефон и e-mail на учител-ръководител.
• Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows.
• Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем.
• Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.
Критерии за оценяване:
• осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
• умение за излагане на фактите;
• елементи на изследователска дейност;
• оригиналност и творчески подход към темата;
• използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
• езикова и стилистична култура;
• естетическо изпълнение.
ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета.
Критерии за оценяване:
• ясно и точно формулирана теза;
• удачно подбрани аргументи;
• личностна позиция;
• оригиналност и творчески подход към темата;
• езикова и стилистична култура.
III. Рисунка
Всеки участник може да използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.
Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:

 • лично и фамилно име на автора, точен адрес;
 • клас и училище;
 • телефон за контакт или електронен адрес;
 • три имена, телефон и e-mail на учител-ръководител.

Етапи и оценяване:

I етап: Учениците от съответните степени на образование: първа група – от І до VIII клас, и втора група – от IX до XII клас, със съдействието на учителите по история, български език и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят писмените си текстове, рисунки и мултимедия, след което ги предават на специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-късно до 25.05.2019 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово” № 60, КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org, [email protected]

II етап: Комисия в състав: проф. Десислава Минчева, проф. Христо Матанов, Христина Маркова, Радостина Николова, д-р Анатолий Кънев, Тихомир Стефанов, Боряна Мекушина, Ерхан Чаушев, Росица Михайлова, разглежда постъпилите разработки, като ги оценява и класира според образователните степени: първа група – от І до VIII клас, и втора група – от IX до XII клас, в срок до 15.06.2019 г.

Награди:

Материални награди на стойност:
първа награда – 70 лв; втора награда – 40 лв; трета награда – 20 лв; поощрителни награди.
Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за текстове, рисунка и мултимедия.

Уведомяване:

 • Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях начин за комуникация.
 • Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители. Необходимо е да имаме точен адрес и три имена на лицето, което ще получи записа, както и телефон за обратна връзка. Д-р Анатолий Кънев /Председател на КПД „Родно Лудогорие”/

КПД “Родно Лудогорие”
София, 1303
ул. “Осогово” 60
02/929 61 01
www.ludogorie.org