Статут – 18-я поход “По пътя на Бедреддин”

СТАТУТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН 
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 18-я ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД
“По пътя на Бедреддин”
І. Общи положения:
Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе,
стихотворение и рисунка е посветен на 18-я традиционен поход „По пътя на
Бедреддин”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие”, гр.
София и клуб „Родолюбие” при ОУ ”Св. Климент Охридски”, гр. Попово, с подкрепата
на МОН и съдействието на РИО на МОН в страната.
Теми:
1. Времето на Бедреддин /1359 – 1420 г./ и неговото въстание /1413 – 1418 г./
2. Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят.
Основни цели:
1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества,
свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и
уважението към другия.
2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за
учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена
и гражданска позиция.
3. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на
лична теза и боравене с историческите факти и извори.
4. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне,
представяне, аргументиране и анализ на данни.
Видове ученически разработки:
1. Мултимедийни проекти.
2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения.
3. Рисунки.
Участници:
Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове,
рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми.
Условия за участие:
В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да
участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи;
– I – VIII клас;
– VIII – XII клас.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
І. Мултимедийни проекти 
Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.
При колективното участие в разработването на един проект могат да участват
максимум 3 ученици;
Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един
проект.
Участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници,
които са ползвали при разработването на проекта;
Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния
адрес, телефон, e-mail;
Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или
свободноразпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;
Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и
обем;
Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайд шоу в Power
Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и
др.
Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 минути.
Критерии за оценяване:
осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
умение за излагане на фактите;
елементи на изследователска дейност;
оригиналност и творчески подход към темата;
използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
езикова и стилистична култура;
естетическо изпълнение;
ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета.
Критерии за оценяване:
ясно и точно формулирана теза;
удачно подбрани аргументи;
личностна позиция;
оригиналност и творчески подход към темата;
разработките да се отнасят към един от изброените тематични кръгове,
езикова и стилистична култура;
ІІІ. Стихотворение. 
Учениците могат да участват с повече от една творба.
ІV. Рисунка 
Всеки участник може за изпрати не повече от две рисунки, като може да се 
използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, 
флумастер, молив, колаж.
Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На
гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
– лично и фамилно име на автора, точен адрес;
– клас и училище;
– телефон за контакт или електронен адрес
Етапи и оценяване:
I. Етап: учениците от съответните степени на образование: 1 група от І до VIII
клас и втора група от IX до XII клас, със съдействието на учителите по история,
български език и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят
писмените си текстове, рисунки и мултимедия, след което ги предават на
специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-
късно до 25.12.2014 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово” No 60, КПД “Родно
Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org
II. Етап: комисия в състав: председател: д-р Анатолий Кънев, членове: акад.
Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, Мария Бенова, д-р Тихомир
Стефанов, Боряна Мекушина, Васил Кънев, разглежда постъпилите разработки,
като ги оценява и класира според образователните степени: І – VIII клас и втора
група – IX – XII клас, в срок до 31.01.2015 г.
Награди:
 Материални награди на стойност:
Първа награда – 70 лв; Втора награда – 40 лв; Трета награда – 20 лв;
Поощрителни награди.
Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за
текстове, рисунка и мултимедия.
Наградите ще се обявят в началото на втория учебен срок.
Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните
учители.
Уведомяване:
Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс
или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес за комуникация.
КПД “Родно Лудогорие”
София 1303
ул. “Осогово” 60
02/929 61 01
Председател: д-р Анатолий Кънев