СТАТУТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 32-ия ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Националният  ученически  конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка е посветен на  32-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие”, гр. София, и клуб „Родолюбие” при ОУ ”Св. Климент Охридски”, гр. Попово, с подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН) и РИО на МОН в страната.

Основни цели:

 1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия.
 2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и гражданска позиция.

Конкретни цели:

 1. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с историческите факти и извори.
 2. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.
 3. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими исторически събития.

Видове ученически разработки:

 

 1. Мултимедийни проекти
 2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения
 3. Рисунки

Участници:

Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми.

Условия за участие:

В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи:

I – VIII клас и IX – XII клас

 

 

Изисквания към представените проекти и творби:

Теми:

I-VIII клас

 1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска освободителна война 1877-1878 г.
 2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.
 3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.?

IX-XII клас

 

 1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска освободителна война 1877-1878 г .
 2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

За участниците в раздел „Рисунки“, темата е: „Светът е за всички“

СПЕЦИФИЧНИ  ИЗИСКВАНИЯ:

І . Мултимедийни проекти

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.

 • При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици.
 • Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.
 • Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail, както и три имена, телефон и e-mail на учител-ръководител.
 • Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран  или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система
 • Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем.
 • Проектите могат да бъдат представени и като обикновено  слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.

Критерии за оценяване:

 • осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
 • умение за излагане на фактите;
 • елементи на изследователска дейност;
 • оригиналност и творчески подход към темата;
 • използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
 • езикова и стилистична култура;
 • естетическо изпълнение.

ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета.

Критерии за оценяване:

 • ясно и точно формулирана теза;
 • удачно подбрани аргументи;
 • личностна позиция;
 • оригиналност и творчески подход към темата;
 • езикова и стилистична култура.

III. Рисунка

Всеки участник може да използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.

Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
– лично и фамилно име на автора, точен адрес;
– клас и училище;
– телефон за контакт или електронен адрес;

три имена, телефон и email на учител-ръководител.

Етапи и оценяване:

 

I етап: Учениците от съответните степени на образование: първа група – от І до VIII клас, и втора група – от IX до XII клас, със съдействието на учителите по история, български език и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят писмените си текстове, рисунки и мултимедия, след което ги предават на специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-късно до 25.05.2017 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово” № 60, КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org, [email protected]

II етап: Комисия в състав:  акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, Христина Маркова, Радостина Николова, д-р Анатолий Кънев, Тихомир Стефанов, Боряна Мекушина, Христина Вътова, Росица Михайлова, разглежда постъпилите разработки, като ги оценява и класира според образователните степени: първа група – от І до VIII клас, и втора група – от IX до XII клас, в срок до 15.06.2017 г.

Награди:

 Материални награди на стойност:

първа награда – 70 лв; втора награда – 40 лв; трета награда – 20 лв; поощрителни награди.

Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за текстове, рисунка и мултимедия.

Уведомяване:

 • Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или  по електронна поща, в зависимост от посочен от тях начин за комуникация.
 • Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители. Необходимо е да имаме точен адрес и три имена на лицето, което ще получи записа, както и телефон за обратна връзка.

Д-р Анатолий Кънев

/Председател на КПД „Родно Лудогорие”/

КПД “Родно Лудогорие”

София, 1303

ул. “Осогово” 60

02/929 61 01

www.ludogorie.org

Вашият коментар